Region wise pass Percentage for Class X

Region wise pass Percentage for Class x
Sl. NoRegion2012201320142015201620172018201920202021Variation with KVS Average 2020
1 Agra99.4599.8899.9799.8199.1199.7296.5899.7799.08100(+) 0.92
2Ahmedabad99.4899.8699.6798.6699.5199.5994.2699.1799.19100(+) 0.81
3Bangalore99.9110010099.7599.9499.9899.299.9299.59100(+) 0.41
4Bhopal99.7499.9199.4499.8599.8910095.1399.2799.13100(+) 0.87
5Bhubaneshwar99.899.9799.9599.4499.6899.8296.9799.6499.74100(+) 0.26
6Chandigarh99.6899.9499.7399.4699.2899.9295.999.7499.34100(+) 0.66
7Chennai99.6999.9599.9899.6199.9399.8998.3699.7899.67100(+) 0.33
8Dehradun99.699.799.4799.3297.7799.7396.8799.5399.8100(+) 0.2
9Delhi99.5599.9199.8699.5899.5899.8397.0299.7999.3899.99(+) 0.61
10 Ernakulam10010010099.9899.6610099.8499.9899.82100(+) 0.18
11 Gurgaon99.0999.9299.4798.989999.6996.5799.8599.57100(+) 0.43
12Guwahati99.399.8399.999.9499.2299.9392.5699.0399.14100(+) 0.86
13Hyderabad99.8610099.7299.8399.510096.3299.9399.98100(+) 0.02
14Jabalpur98.9199.8799.4999.297.3799.7895.2499.2698.69100(+) 1.31
15Jaipur99.5999.9799.4299.9399.4499.9896.8499.6799.41100(+) 0.59
16Jammu99.2899.8299.9199.6799.999.9596.9199.6198.76100(+) 1.24
17Kolkata99.5299.9199.6299.0495.7498.9493.7799.4199.55100(+) 0.45
18Lucknow99.3299.8499.1899.2597.599.993.7799.2698.27100(+) 1.73
19Mumbai99.4199.799.898.1399.1799.6596.2498.9498.47100(+) 1.53
20Patna99.6899.7499.7998.6297.8198.6998.9498.9898.87100(+) 1.13
21 Raipur99.2310098.5699.3898.4499.4598.9899.6198.45100(+) 1.55
22 Ranchi99.5599.9299.5199.2297.6399.9692.6998.8598.8100(+) 1.2
23Silchar99.2399.9399.9499.1598.3499.5995.1599.3999.78100(+) 0.22
24 Tinsukia98.9410099.6298.7798.9399.2685.3196.698.7799.99(+) 1.12
25 Varanasi99.5499.9499.2699.8199.2299.8295.0999.1798.98100(+) 1.02
26 KVS(HQ)99.6610010097.3100100100100100100(+) 0