वीडियो

Sh. Kamal Kant Gupta, PGT(CS), KV Kancharapara, R.O Kolkata (KVS National Incentive Awardee 2019)
Dr. Prem Kumar Pandey, PGT(Hindi), KV Bhilai, R.O Raipur (KVS National Incentive Awardee 2019)
Sh. Nishant Kumar Choubey, PGT(History), KV Bokaro, R.O Ranchi (KVS National Incentive Awardee 2019)
Sh. Harendra Prasad, PGT (History), KV Indore, R.O Bhopal (KVS National Incentive Awardee 2019)
Dr. Jitendra Prasad Mishra, PGT (History), KV, R.O Bhubaneswar (KVS National Incentive Awardee 2019)
Smt. Bhanumathy H D, Principal, Malleswaram, R.O Bengaluru (KVS National Incentive Awardee 2019)
Mrs.VG Chandrakala (Innovation& Experimentation Awardee 2019)
Ms.Sangeeta Chauhan (PGT Computer Science) (Innovation& Experimentation Awardee 2019)
Ms. Chetna Khambete, PGT (Biology), KV, Indore, Bhopal ( KVS National Incentive Awardee 2019)
Sh. Nimai Charan Das, A.S.O, KV Mancheshwar ( KVS National Incentive Awardee 2019)
Sh. Y.K Jigyasu, A.S.O, R.O Patna ( KVS National Incentive Awardee 2019)
Ms. S.R. Chandanshive TGT (Librarian), KV SC Pune (KVS National Incentive Awardee 2019)
Mr. Saroj Kumar Subudhi, TGT (WE), KV Bhubneshwar ( KVS National Incentive Awardee 2019)
Mr. V.K. Tabhunna, TGT (P&HE), K.V Korba ( KVS National Incentive Awardee 2019)
Mr. Binu Ashoka, TGT (P&HE), K.V. CRPF, Pallipuram ( KVS National Incentive Awardee 2019)
Dr. P. Chandrashekhar, TGT (P&HE), Kendriya Vidyalaya,Chennai ( KVS National Incentive Awardee 2019)
Ms. Elizabeth K Philip, PGT (English), KV, Bengaluru ( KVS National Incentive Awardee 2019)
Ms. Manisha Bhardwaj, PGT (Chemistry), KV, OLF Dehradun ( KVS National Incentive Awardee 2019)
Sh. Dhananjay Kumar, PGT (Geography), KV, Ranchi ( KVS National Incentive Awardee 2019)
Ms. Kavita Bisht, Head Mistress, K.V. JNU, New Delhi ( KVS National Incentive Awardee 2019)

Pages